Festningsåsen

Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5, nr 1)

  • Boligformål – frittliggende småhusbebyggelse 144,8 daa
  • Boligformål – konsentrert småhusbebyggelse 68,5 daa
  • Barnehage 6,0 daa

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl§12-5, nr 2)

  • Kjøreveg, fortau, gang/sykkelveg og grøfteareal 44,5 daa

Grønnstruktur (pbl §12-5, nr 3)

  • Leke og aktivitetsområder, grøntkorridorer for ferdsel/overvann og vegetasjonsskjerming 52,6 daa

Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl §12-5 nr 6)

  • Gjenåpning av bekkeløp 1,0 daa

Totalt planareal: 317,5 daa